رئیس هیات مدیره؛ جناب آقای حمید حسنی

مدیر عامل؛جناب آقای علی رمضانی

سایر اعضا هیات مدیره؛خانم حمیده پیرمرادی،آقای مجید سهرابی،آقای علی حسنی

اعضاء علی البدل و بازرسین؛ خانم رویا شجاع الدینی، آقای فرج کریم پور، آقای معرفت الله احمدی، خانم اسماء نخعی پور